Registrace

Rozvoz zdarma

Doprava zdarma

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Raid elektrický odpařovač s tekutou náplní Family 1+21ml

0

Množstevní slevy

Při koupi 1 ks 241.90 Kč/ks
Při koupi 2 a více ks 234.64 Kč/ks
Při koupi 5 a více ks 217.71 Kč/ks
Ušetříte 107,10 Kč
bežná cena349,00 Kč 24190 Cena s DPH za kus

Raid elektrický odpařovač s tekutou náplní Family 1+21ml

Vlastnosti
Vhodné pro děti od 6 měsíců +
2v1 okamžitá a nepřetržitá ochrana proti komárům
Bez parfemace
Jemné osvětlení

Skladování a použití

Způsob skladování

Typ
Trvanlivé

Příprava a použití

Návod na použití: 1. Odstraňte uzávěr (zmáčknout a vyšroubovat). Náplň zašroubujte/zatlačte do zajištění do el. odpařovače. 2. Otočte zástrčkou tak, aby náplň byla ve svislé poloze. 3. Zasuňte el. odpařovač do odpovídající zásuvky, až se rozsvítí kontrolní dioda. Když je náplň prázdná, odpojte odpařovač od el. sítě a vyměňte ji za novou. 4. Po použití odpojte odpařovač od el. sítě. Odpařovač s náplní udržujte vždy ve svislé poloze.

Skladování

Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.

Podrobná data

CLP Regulation

životní prostředí - Nebezpečí
nebezpečnost pro zdraví - Nebezpečí

Bezpečnostní varování

Raid® Family elektrický odpařovač tekutý

Nebezpečí

Obsahuje: destiláty (ropné), hydrogenované střední. Účinná látka: prallethrin 1,2% (12 g/kg). Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Skladujte uzamčené. Používejte podle návodu. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Během používání el. odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u akvárií. Nedotýkejte se knotu. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Pokyny pro předcházení vzniku požáru, toxicity, zásahu el. proudem nebo zraněním. PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A USCHOVEJTE SI JE. VÝSTRAHA: Při používání el. spotřebičů je nutno vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: POZOR: Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. Pro bezpečné použití ho zapojujte jen do správně fungujících el. zásuvek na větraném místě, kde nemůže přijít do styku s přehozem na postel nebo jinými materiály. Nepoužívejte s prodlužovacími kabely nebo s rozdvojkami. Neponořujte do vody. Do zásuvky nad zařízení nic nezapojujte. Do odpařovačů Raid® používejte jen náplně Raide®. Spotřebič se má používat pouze s doporučeným odpařovacím médiem. Použití jiných látek může vést k nebezpečí otravy nebo požáru. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Tyto pokyny jsou k dispozici na (www.scjproducts.info).

Jazyky na balení

  • Čeština
  • Slovenština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Elektrický odpařovač
Varianta - Tekutý

Jednotková cena 2468.37Kč za 1 kg.