Registrace

Rozvoz zdarma

Doprava zdarma

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Diava tuhá vosková pasta na parkety 360 g

0

Množstevní slevy

Při koupi 1 ks 122.90 Kč/ks
Při koupi 2 a více ks 119.21 Kč/ks
Při koupi 5 a více ks 110.61 Kč/ks
12290 Cena s DPH za kus

Diava tuhá vosková pasta na parkety 360 g

Odrážky
  • Tuhá vosková pasta
  • Vhodná na parkety, dřeva, linolea apod.
  • Leští a konzervuje podlahoviny ze dřeva
  • Vyváří ochranný film, který povrch chrání
Popis

Popis

Diava pasta na parkety 360g. Tuhá vosková pasta šetrně ošetřuje parkety, dřevo, linolea apod. Tuhá vosková pasta ošetřuje tyto povrchy a chrání je. Vytváří film, který brání povrch před znečištěním a usnadňuje následnou údržbu. Vhodná na leštěníkonzervování podlahovin ze dřeva. Vaše povrchy tak budou krásné a lesklé na dlouhou dobu. 

 

Použití

Pasta se nanáší měkkým hadříkem a po úplném zaschnutí se vyleští hadrem nebo kartáčem. Znečištěnou podlahu nejprve očistíme broušením, drátkováním nebo umytím. Výrobek Diava pasta na parkety naneseme rovnoměrně na suchou podlahu, necháme zaschnout a poté přeleštíme kartáčem nebo hadrem.

Skladování a použití

Způsob skladování

Typ
Trvanlivé
Podrobná data

CLP Regulation

plamen - Nebezpečí
vykřičník - Nebezpečí
životní prostředí - Nebezpečí

Bezpečnostní varování

H228 Hořlavá tuhá látka. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné nakládání: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice.
Pokyny pro první pomoc: P301+P331+P310 PŘI POŽITÍ: nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Pokyny pro zneškodnění: P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Jazyk produktu

Hlavní jazyk návodu - čeština
Instalační jazyk - čeština

Jazyky na balení

  • Čeština
  • Slovenština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Pasta
Varianta - Na parkety

Komponenty

Složení

Nízkovroucí hydrogenovaný benzín

Jednotková cena 341.39Kč za 1 kg.